KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BÜLTEN ABONELERİ İÇİN AÇIK RIZA BEYANI

AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ (AKD) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ çerçevesinde,

Kişisel verilerin, veri sorumlusu sıfatıyla AKD veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olduğunu, ayrıca AKD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirebilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi, her bir aboneye daha iyi hizmet sunulması, her bir abonenin kişisel menfaatine uygun olarak hareket edilmesi, bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşılabilmesi, “AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ”nin bağlı bulunduğu “AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ” ile iş ortaklarıyla paylaşılabilmesi, internet sitesini kullanarak abonelerin kullanım ve kişisel tercihlerini analiz etmek ve bu analizleri reklam faaliyetlerinde kullanabilmek amaçları ile birlikte, internet sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, anket araştırmalarını yapabilme, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, internet sitesini kullanarak abonelerin IP adresini kaydetmek ve bunu kullanmak, abonelerin hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi amaçları kapsamında abonenin vereceği onayı doğrultusunda işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak AKD tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, AKD tarafından; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, acil yardım çağrısı halinde konumumu tespit edecek olan yetkili mercilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerimi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, https://www.akdenizkoruma.org.tr ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numarama sahip tüzel kişilere gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere, ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu, adresi, e-mail adresi, ikamet edilen il, ilçe ve ülke bilgileri, kredi kartı - banka bilgileri vb. ile IP adresi, kullanım sıklığı, yönlendirilen reklam verileri, internet sitesi trafik verileri, göz atma geçmişi vb. kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, AKD 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi

Adı Soyadı :...................................................................

Tarih :........./......../..................

İmza :.....................................